ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 Injectable Mortar HIT-RE 500 V3
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 SDI Civil Engineering and Project Management Co (Pvt) Ltd
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Amano Constructions (Pvt) Ltd
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Tarolta Engineers and Contractors Pvt Ltd
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Rewinding of Bow Thruster Motor
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 නිවාස ඉදිකිරීම් කටයුතු
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Floor Carpeting
Floor Carpeting
S   2 weeks ago   Flooring   Kadawatha - 7.03km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 TELECOMMUNICATION
TELECOMMUNICATION
S   2 weeks ago   Telephone   Colombo 6 - 8.26km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Sunleen Engineers (Pvt) Ltd
Sunleen Engineers (Pvt) Ltd
S   3 weeks ago   Ceiling   Kadawatha - 7.03km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 LCMC Project Management
LCMC Project Management
S   3 weeks ago   Quality Assurance   Colombo 7 - 6.09km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Air Compressor Dryers | Air Compressor Filters
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Cable laying
Cable laying
S   3 weeks ago   Wires & Cables   Wattala - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Brand New Long Commade
Brand New Long Commade
B   3 weeks ago   Commodes   Kaduwela - 7.57km
ADMIN VERIFIED

24,000 ₨

Save
1 Industrial Factory
Industrial Factory
S   3 weeks ago   Construction Contractors   Hokandara - 8.71km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Soil Investigation Testing
Soil Investigation Testing
S   3 weeks ago   Ground Services   Nugegoda - 7.78km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 R-RB Rawlbolt Shield
R-RB Rawlbolt Shield
P   3 weeks ago   Bolts & Nuts   Kelaniya - 3.07km

-- ₨

Save
1 Tipper For Rent
Tipper For Rent
R   3 weeks ago   Transportation   Nugegoda - 7.78km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Super Rolling Gates & Steel Works
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on construct.lk.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. construct.lk allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.