ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 Cement Block Machine
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 K M C CONSTRUCTION
K M C CONSTRUCTION
S   8 months ago   Interior   Polonnaruwa - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Iron Staircase
Iron Staircase
P   2023-06-10 16:24:03   Staircase   Near Polonnaruwa

55,000 ₨

Save
1 Y M Ziam
Y M Ziam
S   2023-06-10 16:24:03   Labour   Near Polonnaruwa

-- ₨

Save
1 Manjula Senarathne
Manjula Senarathne
S   2023-06-10 16:24:03   Labour   Near Polonnaruwa

-- ₨

Save
1 J S Koralage
J S Koralage
S   2023-06-10 16:24:03   Labour   Near Polonnaruwa

-- ₨

Save
1 K M C CONSTRUCTION
K M C CONSTRUCTION
S   2023-06-10 16:24:03   Interior   Near Polonnaruwa

-- ₨

Save
1 J A J Benadic
J A J Benadic
S   2023-06-10 16:24:03   Construction Mason   Near Polonnaruwa

-- ₨

Save
1 W 	 W Nayanananda
W W Nayanananda
S   2023-06-10 16:24:03   Construction Mason   Near Polonnaruwa

-- ₨

Save
1 K A A Pushpakumara

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on construct.lk.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. construct.lk allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.