ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 M Ubesekara
M Ubesekara
S   5 months ago   Labour   Minuwangoda - 8.46km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Toco wall panels
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 L J
L J
S   7 months ago   Construction Helper   Negombo - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Excavator - KOMATSU PC 70
Excavator - KOMATSU PC 70
R   7 months ago   Demolish   Waikkal - 5.25km
ADMIN VERIFIED

2,800 ₨

Save
1 K A WEERARATNE
K A WEERARATNE
S   7 months ago   Construction Helper   Kotugoda - 8.8km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Subodha Ramesh
Subodha Ramesh
S   8 months ago   Labour   Negombo - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Child safety fence with door Safe & Care
ADMIN VERIFIED

20,000 ₨

Save
1 P D N Peiris
P D N Peiris
S   8 months ago   Construction Helper   Negombo - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Excavater -PC 120
Excavater -PC 120
R   8 months ago   Demolish   Waikkal - 5.25km
ADMIN VERIFIED

3,500 ₨

Save
1 Mackworld Organization (Pvt) Ltd
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Roofing Works
Roofing Works
S   9 months ago   Roofing   Minuwangoda - 8.46km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 P K Ready Mix
P K Ready Mix
S   9 months ago   Redi Mix   Katana - 5.76km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Excavator - MM 35 MITSUBISHI
Excavator - MM 35 MITSUBISHI
R   10 months ago   Demolish   Waikkal - 5.25km
ADMIN VERIFIED

2,000 ₨

Save
1 සිවිලිම සහ වැහිපීලි
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Premium Quality Roller Door by NatureCare
ADMIN VERIFIED

750 ₨

Save
1 W A Kalum
W A Kalum
S   11 months ago   Labour   Kimbulapitiya - 5.03km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 R P WIJERATNE
R P WIJERATNE
S   11 months ago   Construction Helper   Negombo - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 IBSL Ready Mix Plant
IBSL Ready Mix Plant
S   11 months ago   Redi Mix   Waikkal - 5.25km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on construct.lk.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. construct.lk allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.