ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 M Ubesekara
M Ubesekara
S   5 months ago   Labour   Minuwangoda - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Landscape | Interlock Paving Islandwide
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Toco wall panels
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 නිවාස ඉදිකිරීම් කටයුතු
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Sri Lanka Vibratory Roller Double Drum
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Tube well,නල ලින් කාර්මිකයෝ
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 L J
L J
S   7 months ago   Construction Helper   Negombo - 8.46km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Fire Detection & Protection
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 K A WEERARATNE
K A WEERARATNE
S   7 months ago   Construction Helper   Kotugoda - 4.16km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 ජයපියස සිවිලිම
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Subodha Ramesh
Subodha Ramesh
S   8 months ago   Labour   Negombo - 8.46km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Vahipili
Vahipili
S   8 months ago   Roofing   Gampaha - 6.45km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Fridge A C Repair and Service
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Satellite TV Systems
Satellite TV Systems
S   8 months ago   Access Control   Yakkala - 7.72km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Architectural House Plan
ADMIN VERIFIED

30,000 ₨

Save
1 Child safety fence with door Safe & Care
ADMIN VERIFIED

20,000 ₨

Save
1 P D N Peiris
P D N Peiris
S   8 months ago   Construction Helper   Negombo - 8.46km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on construct.lk.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. construct.lk allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.