ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 Stainless Steel Railing
Stainless Steel Railing
P   4 months ago   Hand railing   Pannipitiya - 4.27km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Conventional Dry Powder Fire Extinguisher - 1kg, 2kg, 3kg, 6kg
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Multi core insulated and sheathed flexible conductor
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Clock Tower & Other Towers
Clock Tower & Other Towers
S   4 months ago   Consultant   Pannipitiya - 4.27km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Professional Electrical Services
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Amber Handrail Systems
Amber Handrail Systems
P   5 months ago   Hand railing   Battaramulla - 6.45km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Surge Construction & Engineering Services (Pvt) Ltd
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Fabric interior design
Fabric interior design
P   5 months ago   Interior   Pannipitiya - 4.27km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Sampath construction
Sampath construction
S   6 months ago   Construction Contractors   Kaduwela - 5.28km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 L G Devid
L G Devid
S   6 months ago   Construction Mason   Ambalangoda - 6.3km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 ELECTRICAL & PLUMBING
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 PVC Cable Trunking - Mutlusan-Turkey
PVC Cable Trunking - Mutlusan-Turkey
P   6 months ago   Trunking   Colombo 5 - 9.74km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Roshan Ranaweera
Roshan Ranaweera
S   6 months ago   Labour   Boralesgamuwa - 7.26km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Image Blinds (Pvt) Ltd & Image Interiors (Pvt) Ltd
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Injectable Mortar HIT-RE 500 V3
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 33KV Covered Conductor CABLES
33KV Covered Conductor CABLES
P   6 months ago   Wires & Cables   Maharagama - 5.07km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Wesco Homes (Pvt) Ltd
Wesco Homes (Pvt) Ltd
S   6 months ago   Flooring   Pannipitiya - 4.27km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 SDI Civil Engineering and Project Management Co (Pvt) Ltd
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 CROWN Impact Drill 810W
CROWN Impact Drill 810W
P   6 months ago   Drilling   Boralesgamuwa - 7.26km
ADMIN VERIFIED

8,200 ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on construct.lk.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. construct.lk allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.