ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
2 Kandy Timber Flooring (Pvt) Ltd
Kandy Timber Flooring (Pvt) Ltd
S   6 days ago   Flooring   Kandy - 9.94km

-- ₨

Save
1 Post constrution cleaning
ADMIN VERIFIED

20 ₨

Save
1 KEYANG Impact Drill 650W
KEYANG Impact Drill 650W
P   3 weeks ago   Drilling   Gampola - 0km
ADMIN VERIFIED

15,950 ₨

Save
1 Concrete Mixtures for Hire - Kandy
Concrete Mixtures for Hire - Kandy
R   1 month ago   Power Tools   Kandy - 9.94km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Boq Estimate
ADMIN VERIFIED

5,000 ₨

Save
1 Hire Power Saw - Kandy
Hire Power Saw - Kandy
P   1 month ago   Power Tools   Kandy - 9.94km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Safety Shoes - Kandy
Safety Shoes - Kandy
P   1 month ago   Security & Surveillance   Kandy - 9.94km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Elcardo Industries (PVT) LTD
Elcardo Industries (PVT) LTD
P   1 month ago   Gate   Nawalapitiya - 8.5km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Concrete works
ADMIN VERIFIED

1,100 ₨

Save
1 Ceiling -panel type
ADMIN VERIFIED

275 ₨

Save
1 Interior Designer - Kandy
Interior Designer - Kandy
S   1 month ago   Interior Designs   Kandy - 9.94km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Anura Kulathunga
Anura Kulathunga
S   1 month ago   Construction Helper   Danture - 8.72km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Architectural Service
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 3dpanel
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Safety Equipment - Kandy
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Bathroom Cubicle
ADMIN VERIFIED

1,450 ₨

Save
1 Buddhika Prasad Kumara
Buddhika Prasad Kumara
S   2 months ago   Construction Helper   Kandy - 9.94km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Exotic foliage plants
Exotic foliage plants
P   2 months ago   Plants   Nawalapitiya - 8.5km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 K Anura
K Anura
S   2 months ago   Construction Helper   Pilimatalawa - 5.6km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
2 Wooden tile for wall decorations
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on construct.lk.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. construct.lk allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.