ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 Rewinding of Bow Thruster Motor
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 නිවාස ඉදිකිරීම් කටයුතු
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Floor Carpeting
Floor Carpeting
S   2 weeks ago   Flooring   Kadawatha - 4.57km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Sunleen Engineers (Pvt) Ltd
Sunleen Engineers (Pvt) Ltd
S   2 weeks ago   Ceiling   Kadawatha - 4.57km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Cable laying
Cable laying
S   3 weeks ago   Wires & Cables   Wattala - 9.91km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Super Rolling Gates & Steel Works
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Sri Lanka Vibratory Roller Double Drum
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Gutters Fixing
Gutters Fixing
S   1 month ago   Roofing   Kadawatha - 4.57km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Tube well,නල ලින් කාර්මිකයෝ
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Fire Detection & Protection
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 K A WEERARATNE
K A WEERARATNE
S   1 month ago   Construction Helper   Kotugoda - 4.88km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 LATEX SP - 100 POLYMER ADHESIVE   ලැටෙක්ස් පොලිමර් ඇඩිසිව්
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Non-destructive Testing
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Landscaping Installation (Gardening)
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Thilak Constructions
Thilak Constructions
S   1 month ago   Tiles   Kadawatha - 4.57km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 ජයපියස සිවිලිම
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Nuwan Kaluarachchi
Nuwan Kaluarachchi
S   1 month ago   Labour   Wattala - 9.91km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Vahipili
Vahipili
S   1 month ago   Roofing   Gampaha - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 I I A N READYMIX | Sri Lanka's Leading Ready-Mixed Concrete Supplier
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on construct.lk.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. construct.lk allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.