ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 Injectable Mortar HIT-RE 500 V3
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 33KV Covered Conductor CABLES
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Wesco Homes (Pvt) Ltd
Wesco Homes (Pvt) Ltd
S   1 week ago   Flooring   Pannipitiya - 4.06km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 SDI Civil Engineering and Project Management Co (Pvt) Ltd
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Amano Constructions (Pvt) Ltd
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 CROWN Impact Drill 810W
CROWN Impact Drill 810W
P   1 week ago   Drilling   Boralesgamuwa - 5.66km
ADMIN VERIFIED

8,200 ₨

Save
1 Tarolta Engineers and Contractors Pvt Ltd
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Rewinding of Bow Thruster Motor
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 SK Holdings
SK Holdings
P   1 week ago   Curtain   Pannipitiya - 4.06km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Interior Design and Manufacturing
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Sahan Engineering Civil Constructions (Pvt) Ltd
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Rasika Jayawardena
Rasika Jayawardena
S   2 weeks ago   Labour   Boralesgamuwa - 5.66km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Floor Carpeting
Floor Carpeting
S   2 weeks ago   Flooring   Kadawatha - 8.85km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Curtain Poles
Curtain Poles
P   2 weeks ago   Curtain   Maharagama - 4.36km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 TELECOMMUNICATION
TELECOMMUNICATION
S   2 weeks ago   Telephone   Colombo 6 - 6.94km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Gate Designs
Gate Designs
S   2 weeks ago   Structures   Pannipitiya - 4.06km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 N D P Construction
N D P Construction
S   2 weeks ago   Highway Engineering   Homagama - 4.46km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Dharshana Construction
Dharshana Construction
S   2 weeks ago   Flooring   Pannipitiya - 4.06km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on construct.lk.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. construct.lk allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.