ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 B M Tharanga
B M Tharanga
S   1 month ago   Labour   Kadawatha - 9.29km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Apartments Construction
Apartments Construction
S   2 months ago   Construction Services   Kadawatha - 9.29km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Sampath construction
Sampath construction
S   2 months ago   Construction Contractors   Kaduwela - 8.02km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Floor Carpeting
Floor Carpeting
S   3 months ago   Flooring   Kadawatha - 9.29km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 N D P Construction
N D P Construction
S   3 months ago   Highway Engineering   Homagama - 9.14km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Sunleen Engineers (Pvt) Ltd
Sunleen Engineers (Pvt) Ltd
S   3 months ago   Ceiling   Kadawatha - 9.29km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Brand New Long Commade
Brand New Long Commade
B   3 months ago   Commodes   Kaduwela - 8.02km
ADMIN VERIFIED

24,000 ₨

Save
1 Industrial Factory
Industrial Factory
S   3 months ago   Construction Contractors   Hokandara - 9.83km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Gutters Fixing
Gutters Fixing
S   3 months ago   Roofing   Kadawatha - 9.29km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Garden Designing
Garden Designing
S   3 months ago   Structures   Padukka - 7.78km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Concrete Posts
Concrete Posts
P   3 months ago   Power Troweled Concrete   Homagama - 9.14km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Flower Pots
Flower Pots
P   4 months ago   Structures   Homagama - 9.14km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 LATEX SP - 100 POLYMER ADHESIVE   ලැටෙක්ස් පොලිමර් ඇඩිසිව්
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Non-destructive Testing
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Suranga Construction
Suranga Construction
S   4 months ago   Tiles   Hokandara - 9.83km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Thilak Constructions
Thilak Constructions
S   4 months ago   Tiles   Kadawatha - 9.29km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 K D N Shyamalee Weerathunga
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 APEC Weather Coat
APEC Weather Coat
P   4 months ago   Coat   Athurugiriya - 8.83km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 ONE BAG CONCRETE MIXER
ONE BAG CONCRETE MIXER
P   4 months ago   Ready- Mix concrete   Athurugiriya - 8.83km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Septic Tanks
Septic Tanks
P   4 months ago   Power Troweled Concrete   Kaluaggala - 2.3km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on construct.lk.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. construct.lk allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.