ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 Stainless Steel Railing
Stainless Steel Railing
P   1 month ago   Hand railing   Pannipitiya - 7.35km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Conventional Dry Powder Fire Extinguisher - 1kg, 2kg, 3kg, 6kg
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Multi core insulated and sheathed flexible conductor
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Clock Tower & Other Towers
Clock Tower & Other Towers
S   1 month ago   Consultant   Pannipitiya - 7.35km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Amber Handrail Systems
Amber Handrail Systems
P   1 month ago   Hand railing   Battaramulla - 5.37km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Surge Construction & Engineering Services (Pvt) Ltd
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Landscape | Interlock Paving Islandwide
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 B M Tharanga
B M Tharanga
S   1 month ago   Labour   Kadawatha - 5.87km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Vijay Trading Company
Vijay Trading Company
P   1 month ago   Tools   Colombo 12 - 8.96km

-- ₨

Save
1 Fabric interior design
Fabric interior design
P   1 month ago   Interior   Pannipitiya - 7.35km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Apartments Construction
Apartments Construction
S   2 months ago   Construction Services   Kadawatha - 5.87km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Sampath construction
Sampath construction
S   2 months ago   Construction Contractors   Kaduwela - 0.77km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 ROYAL - Prague 2 ( Residential Wallpapers )
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Home Renovation & Construction Service
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 ELECTRICAL & PLUMBING
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Bamboo
Bamboo
P   2 months ago   Blinds   Colombo 6 - 9.92km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 PVC Cable Trunking - Mutlusan-Turkey
PVC Cable Trunking - Mutlusan-Turkey
P   2 months ago   Trunking   Colombo 5 - 9.48km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Telecommunication Towers
Telecommunication Towers
S   2 months ago   Telephone   Colombo 7 - 8.93km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Roshan Ranaweera
Roshan Ranaweera
S   2 months ago   Labour   Boralesgamuwa - 9.1km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Image Blinds (Pvt) Ltd & Image Interiors (Pvt) Ltd
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on construct.lk.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. construct.lk allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.