ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 Oshini De Silva
Oshini De Silva
S   5 months ago   Construction Helper   Galle - 7.79km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 TODNO ENGINEERING (PVT) LTD
TODNO ENGINEERING (PVT) LTD
S   8 months ago   Ceiling   Baddegama - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 U G N M Jayawardhana
U G N M Jayawardhana
S   9 months ago   Construction Helper   Baddegama - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 LANKA PAVERS
LANKA PAVERS
S   9 months ago   Flooring   Galle - 7.79km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Sarasi Curtain Shop
Sarasi Curtain Shop
P   9 months ago   Curtains   Galle - 7.79km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Sumith Bandara
Sumith Bandara
S   9 months ago   Construction Mason   Galle - 7.79km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Saman Lanrol
Saman Lanrol
S   9 months ago   Construction Mason   Galle - 7.79km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 M H D Wimalaweera
M H D Wimalaweera
S   9 months ago   Labour   Galle - 7.79km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 K G Samarasekara
K G Samarasekara
S   9 months ago   Construction Helper   Walahanduwa - 8.44km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Mahesh Mangala
Mahesh Mangala
S   10 months ago   Labour   Galle - 7.79km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 S R Ileperumachchi
S R Ileperumachchi
S   10 months ago   Construction Helper   Galle - 7.79km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 W K D Gunatunga
W K D Gunatunga
S   10 months ago   Construction Helper   Galle - 7.79km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 M G Thilakasiri
M G Thilakasiri
S   10 months ago   Construction Mason   Galle - 7.79km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 CELCIUS BEDDING
CELCIUS BEDDING
P   10 months ago   Bedding   Galle - 7.79km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Sandhara
Sandhara
S   11 months ago   Interior Designs   Gonapinuwala - 3.96km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Terrazzo work
Terrazzo work
S   11 months ago   Flooring   Galle - 7.79km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Sky Construction
Sky Construction
S   11 months ago   Construction Contractors   Elpitiya - 9.5km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Elegant Curtain
Elegant Curtain
P   11 months ago   Curtains   Galle - 7.79km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
2 Professional Floor Tiling
Professional Floor Tiling
S   11 months ago   Flooring   Galle - 7.79km

70 ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on construct.lk.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. construct.lk allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.