ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 Steel staircase
Steel staircase
P   4 months ago   Staircase   Kegalle - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 T V U B Weerasooriya
T V U B Weerasooriya
S   4 months ago   Labour   Kegalle - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 U G Ranjith
U G Ranjith
S   4 months ago   Construction Mason   Kegalle - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Modern Aluminum Fabrication Works
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 K G B S Ranaraja
K G B S Ranaraja
S   5 months ago   Construction Mason   Kegalle - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Concrete Mixtures for Hire in Kegalle
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 M D Gunathilake
M D Gunathilake
S   6 months ago   Construction Mason   Polgahawela - 6.94km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Steel staircase for sale
Steel staircase for sale
S   6 months ago   Staircase   Kegalle - 0km
ADMIN VERIFIED

35,000 ₨

Save
1 Drill Machines for Rent - Kegalle
Drill Machines for Rent - Kegalle
R   6 months ago   Tools   Kegalle - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Titanium Floor wall Workes
Titanium Floor wall Workes
S   6 months ago   Trade Services   Kegalle - 0km
ADMIN VERIFIED

150 ₨

Save
1 Steel Roof Work
Steel Roof Work
S   7 months ago   Roofing   Kegalle - 0km
ADMIN VERIFIED

450 ₨

Save
1 Concrete Rings
Concrete Rings
P   7 months ago   Extra Purpose Cement   Kegalle - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 House Plans Niwasa Salasum
House Plans Niwasa Salasum
S   8 months ago   Structures   Alawwa - 7.22km

10 ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on construct.lk.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. construct.lk allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.