ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 Multi core insulated and sheathed flexible conductor
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Amber Handrail Systems
Amber Handrail Systems
P   5 months ago   Hand railing   Battaramulla - 9.08km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 B M Tharanga
B M Tharanga
S   5 months ago   Labour   Kadawatha - 5.12km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Apartments Construction
Apartments Construction
S   5 months ago   Construction Services   Kadawatha - 5.12km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Sampath construction
Sampath construction
S   6 months ago   Construction Contractors   Kaduwela - 4.34km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 ELECTRICAL & PLUMBING
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Image Blinds (Pvt) Ltd & Image Interiors (Pvt) Ltd
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Rewinding of Bow Thruster Motor
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Floor Carpeting
Floor Carpeting
S   7 months ago   Flooring   Kadawatha - 5.12km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 N D P Construction
N D P Construction
S   7 months ago   Highway Engineering   Homagama - 7.97km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Sunleen Engineers (Pvt) Ltd
Sunleen Engineers (Pvt) Ltd
S   7 months ago   Ceiling   Kadawatha - 5.12km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Cable laying
Cable laying
S   7 months ago   Wires & Cables   Wattala - 9.94km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Brand New Long Commade
Brand New Long Commade
B   7 months ago   Commodes   Kaduwela - 4.34km
ADMIN VERIFIED

24,000 ₨

Save
1 Industrial Factory
Industrial Factory
S   7 months ago   Construction Contractors   Hokandara - 7.02km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 R-RB Rawlbolt Shield
R-RB Rawlbolt Shield
P   7 months ago   Bolts & Nuts   Kelaniya - 7.86km

-- ₨

Save
1 Super Rolling Gates & Steel Works
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Sri Lanka Vibratory Roller Double Drum
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Electrical Solutions
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on construct.lk.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. construct.lk allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.