ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 Fire Detection & Protection
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Rent Excavator 200
Rent Excavator 200
R   1 month ago   Excavator   Mirigama - 6.11km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Satellite TV Systems
Satellite TV Systems
S   1 month ago   Access Control   Yakkala - 8.26km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Refrigeration Compressor Spare Parts
Refrigeration Compressor Spare Parts
P   2 months ago   Compressor   Yakkala - 8.26km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Data & Telephone Installation
Data & Telephone Installation
S   2 months ago   Telephone   Yakkala - 8.26km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Y & C CONSTRUCTION
Y & C CONSTRUCTION
S   3 months ago   Grass   Mirigama - 6.11km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Ishara Madushan
Ishara Madushan
S   3 months ago   Construction Helper   Nittambuwa - 4.68km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Ran Dew Engineering (Pvt) Ltd
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Electrical wiring of industrial, commercial and residential buildings
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 New AluTec Group
New AluTec Group
P   4 months ago   Pantry Cupboards   Nittambuwa - 4.68km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 CCTV and Networking
CCTV and Networking
S   4 months ago   CCTV   Yakkala - 8.26km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Amano Gutter වැහිපිලී
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Amano Gutter
Amano Gutter
S   5 months ago   Trade Services   Veyangoda - 4.6km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on construct.lk.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. construct.lk allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.